STATUT

TOWARZYSTWA PROMOCJI KULTURY MUZYCZNEJ W LEŻAJSKU


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Promocji Kultury Muzycznej w Leżajsku w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji wspólnych celów związanych z promocją i wspieraniem kultury i oświaty muzycznej.

3. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Leżajsk.

4. Terenem działania stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

5. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

6. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony od dnia 17 listopada 2008 roku. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

7. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

1. Celem Stowarzyszenia jest promowanie kultury muzycznej, wspieranie instytucji kultury, szkół muzycznych i osób fizycznych, zajmujących się czynnie działalnością kulturalną, a w szczególności działalnością muzyczną.

2. Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

a) Organizację imprez artystycznych: koncertów, festiwali, seminariów;

b) Wspieranie finansowe działalności instytucji zajmujących się oświatą muzyczną;

c) Wspieranie finansowe amatorskich inicjatyw kulturalnych;

d) Zakup instrumentów muzycznych, akcesoriów, wydawnictw muzycznych;

e) Nieodpłatne udostępnianie posiadanego sprzętu muzycznego dla potrzeb związanych z organizacją i przeprowadzeniem imprez kulturalnych przez odrębne instytucje lub osoby trzecie;

f) Wydawanie folderów informacyjnych, materiałów reklamowych i innych pism promujących kulturę muzyczną;

g) Inne niezbędne działania, których celem nadrzędnym jest promowanie kultury muzycznej.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie posiada członków:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych.

3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

a) złoży deklarację członkowską na piśmie,

b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członek wspierający stowarzyszenia może utracić członkowstwo w przypadku niewywiązania się ze złożonej deklaracji.

6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

9. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c) regularnego opłacania składek.

11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

13. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

14. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b) wykluczenia przez Zarząd:

• z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

• z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

• na pisemny wniosek przedstawiciela Zarządu.

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

15. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz.

a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów

b) Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić dowolną ilość kadencji, jeśli większość głosów popiera kontynuację pracy członka zarządu.

3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

5. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

6. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

7. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

9. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;

b) uchwalanie zmian statutu;

c) powoływanie i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;

e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

f) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;

g) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;

h) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;

i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;

j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;

l) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

10. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

11. Zarząd składa się z 3 osób w tym dyrektora towarzystwa i wicedyrektora oraz członka zarządu. Dyrektora towarzystwa i wicedyrektora wybiera Zarząd spośród swoich członków.

12. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje dyrektor towarzystwa.

13. Do kompetencji Zarządu należą:

a) realizacja celów Stowarzyszenia;

b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;

c) sporządzanie planów pracy i budżetu;

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;

e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;

f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;

h) przyjmowanie i skreślanie członków.

14. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

15. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego i dwóch członków.

16. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Zarządu;

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków;

c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu;

d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

17. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż jedną osobę.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a) ze składek członkowskich,

b) darowizn, spadków, zapisów,

c) dotacji i ofiarności publicznej.

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Leżajsk, dnia 17.11.2008